Paganini

   F.Lehár: Paganini (opereta). Role: Paganini. Moravské divadlo Olomouc, 2013

   F.Lehár: Paganini (operetta). Part: Paganini. Moravian Theatre Olomouc, 2013

   F.Lehár: Paganini (Operette). Partie: Paganini. Mährische Theater Olomouc, 2013

paga01.jpg
paga02.jpg
paga03.jpg
paga04.jpg
paga05.jpg
paga06.jpg
paga07.jpg
paga08.jpg
paga09.jpg
paga10.jpg
paga11.jpg
paga12.jpg